13 Oct 2022
October 13, 2022

Проект енергийна ефективност

October 13, 2022

13

Фирма “ОМЕЛИЯ” ЕООД изпълнява проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-6.002-0151-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на предприятието, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на “ОМЕЛИЯ” ЕООД.

Проектът е на стойност 231 100.00 лв., от които 115 550.00 лв. от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 0.00 лв. национално съфинансиране, като предоставените по процедурата средства ще бъдат използвани за мерки за подобряване на енергийната ефективност на два от производствените обекти на фирмата, в гр. Рудозем и с. Оряховец, чрез изпълнение на външно топлинно изолиране посредством поставяне на сертифицирани комбинирани топлоизолационни системи.

Периодът за изпълнение на договора е 21.09.2022г. – 21.07.2023г.