Проект

1 2 3

 

„ОМЕЛИЯ” ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.001-0434-C01 по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП, проект „Повишаване на конкурентноспособността, производствения капацитет и експортния потенциал на “ОМЕЛИЯ” ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 511 000.00 лв. без ДДС, от които 306 600.00 лв. са безвъзмездна финансова помощ. Срокът на договора е 9 календарни месеца, считано от 23.12.2015г.

Основна цел, която ще бъде постигната с изпълнението на проекта, е повишаване конкурентноспособността, производствения капацитет и експортния потенциал на “ОМЕЛИЯ” ЕООД. Специфични цели на проекта са подобряване на производствените процеси, постигане на ефективно и ефикасно използване на ресурсите, повишаване качеството на произвежданите от предприятието продукти чрез закупуване и внедряване на нови технологии в производствената верига.

За постигане на целите, по проекта ще се изпълняват дейности за подобряване на производствените процеси; добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти; внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. За изпълнение на дейностите ще бъде извършен избор на доставчици, закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на ново автоматизирано технологично оборудване за шивашката промишленост – робот за кроене и рязане на платове; автоматична бродираща машина; автоматични преси за пречупване на джобове; автоматична око илик машина; автоматични двуиглови машини за ушиване на ленти; автоматични двуиглови прави машини. В резултат на инвестициите по проекта в автоматизирано, адекватно за целите и дейността на фирмата технологично оборудване, ще се подобри производствения процес, ще се оптимизира производствената верига, ще нарасне производствения капацитет и производителността, ще намалеят разходите, сроковете за изпълнение на поръчките и себестойността на изделията. Това ще създаде възможност “ОМЕЛИЯ” ЕООД да разшири производството и пазарните си позиции.